Skip links

Juhtimisarvestus

Planeeri oma ettevõtte tegevust tulevikus

Juhtimisarvestus toodab ettevõtjale nii rahalist kui mitterahalist infot pikaajaliste tootmis- ja investeerimiskavade koostamiseks, ressursside jaotamiseks, kulude planeerimiseks ja tulemuslikkuse hindamiseks.

Juhtimisarvestus on protsess, mis hõlmab ettevõtte tegevuse planeerimiseks, otsuste langetamiseks ja kontrolliks vajaliku informatsiooni määratlemist, mõõtmist, kogumist, analüüsimist ja interpreteerimist.

Juhtimisarvestuse eesmärk aidata juhtidel vastu võtta ettevõtte tegutsemiseks vajalikke ja soovitatavalt häid otsuseid. Heade otsuste langetamiseks on väga tähtis vaadelda erinevaid tegevusvõimalusi ning teha nende vahel põhjendatud valikuid. Juhtimisarvestuse ülesanneteks on toetada ettevõtte tegevuse planeerimist, allüksuste vahelist tegevuste koordineerimist, tegevustulemuste hindamist ja kontrolli. Keskseteks juhtimisarvestuse valdkondadeks on kujunenud ettevõttesisene kuluarvestussüsteem, planeerimis- ja aruandlussüsteem.

Juhtimisarvestussüsteem tuleb iga ettevõtte puhul luua individuaalselt, pidades silmas just konkreetse ettevõtte eripära, tegutsemisvaldkonna eripära, juhtkonna infovajadust ning lahendamist ootavaid võimalikke probleeme.

Finantsjuhtimine seisneb turu-, tegevus- ja finantsriskide hindamises. Tururiskidena käsitletakse nõudluse/pakkumise ja hinna/konkurentsi vahekordi ning turunduse korraldust. Tegevusriskidena nähakse tootmisriske ja tootmise ebaefektiivsust ja paindumatust. Finantsriskid võivad ilmneda investeerimisel, kapitali struktuuris ja kapitalikuludes. Finantsjuhtimine hõlmab ka erineva ajahorisondiga eelarvete koostamist.

 Juhtimisarvestus pakub juhtidele suunatud informatsiooni.