Skip links

Maksustamine

Maksunõustamine

Rohkem kui kolmandiku oma sissetulekust annavad ettevõtjad riigi – oma suurima äripartneri kätte.

See rahavoog vajab korralikku planeerimist ja kontrolli – ka maksukulusid saab optimeerida. Oleme abiks maksuplaneerimisel nii füüsilistele isikutele kui äriühingutele.

Maksustamine2 Samas on maksuseadused ja nende rakenduskorrad muutlikud ja mitmeti tõlgendatavad ning ettevõtte jaoks kõige efektiivsema lahenduse välja töötamine keeruline.

Maksuprobleemid võivad tekkida nii seaduste erinevast tõlgendamisest kui ka maksumaksja küsitavatest tehingutest. Maksuhaldur on alaline riskiallikas.

Professionaalne maksunõustamine on lahendus maksukulude optimeerimisel ja juhtimisel. Asjatundlik nõu aitab vastu võtta paremaid otsuseid ning analüüsida ettevõtte tehingutega seotud maksukulusid.

Meie ülesanneteks on:Maksustamine1

 • maksustamisreeglite selgitamine
 • maksudeklaratsioonide koostamine
 • küsitavuste leidmine maksuarvestustes ja maksuriskide hindamine
 • maksude planeerimine
 • prooviaruannete analüüs ning säästuvõimaluste leidmine
 • asjade parandamine tagantjärele

Maksualane õigusabi sisaldab:

 • lepingute koostamine ja ekspertiis
 • asjade hoidmine enne maksurevisjoni ja selle käigus
 • maksuhalduri toimingute, korralduste ja otsuste analüüs
 • anname hinnanguid maksuvaidluste eduväljavaadetele ja pakume lahendusvariante
 • nõustame maksukonfliktide lahendamist maksuametis või kohtus

Maksuesindus

Ettevõtlusega tegeleval ühendusevälise riigi isikul, kellel puudub püsiv tegevuskoht Eestis, tuleb end maksukohustuslasena registreerides määrata maksuesindaja. Esindaja võib määrata ka teise liikmesriigi ettevõtja. Mitteresidendi maksuesindajaks võib olla Maksu– ja Tolliametilt vastava tegevusloa saanud isik, keda mitteresident on volitanud ennast esindama Eestis maksuseadustest või maksukorralduse seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Vallaste ja Partnerid OÜ, omades vastavat litsentsi, osutab maksuesindusteenust alates 2005. aastast.

 Maksud mõjutavad ettevõtte igat tehingut ja see ei püsi kunagi muutumatuna!