Skip links

Lepitusteenus

Lepitusteenus

Ikka juhtub, et inimesed mõistavad tehingu asjaolusid või kokkuleppe sisu erinevalt. Kui asjaosalised omavahel kokkuleppele ei jõua, on mõistlik pöörduda lepitaja poole.

Lepitusmenetlus aitab hoida suhteid ja ettevõtte mainet.

Lepitusteenus2Alates 01.01.10 saame lepitusmenetluse läbi viia lepitusseaduse alusel. Võrreldes kohtumenetlusega on lepitusmenetlus oluliselt kiirem, vähem formaalne ja ka odavam, samas aga käsitletav kohtueelse menetlusena, mille tulemusel sõlmitud kokkuleppe saab kohus täidetavaks tunnistada.

Lepitaja poole pöördumine on riigilõivuvaba ja tasu poolte kokkuleppel. Mis kõige olulisem –  see aitab hoida suhteid ja leida olukorrale lahendusi poolte endi koostöös professionaalsete vahendajate kaasabil.

Lepitusseadus määratleb lepitusmenetlust kui poolte vabatahtlikkusel põhinevat tegevust, mille käigus erapooletu isik (lepitaja) toetab lepitusosaliste suhtlust eesmärgiga aidata neil leida vaidlusküsimusele lahendus. Lepitaja võib esitada pooltele lepituse asjaolude ja lepitusmenetluse kulgemise põhjal oma lahendusettepaneku.

Erinevalt kohtu- ja vahekohtumenetlusest puudub lepitajal pädevus langetada poolte suhtes nende tahte vastaselt siduvaid otsuseid. Lepitusmenetluse tulemus on täidetav üksnes juhul, kui pooled on saavutanud kokkuleppe. Lepitusläbirääkimised on erinevalt kohtumenetlusest konfidentsiaalsed.

Vaidluse lahendus vormistatakse poolte soovil kirjalikult või notariaalselt, selle kokkuleppele saab avalduse esitamisega kohtule anda kohtumäärusega täitedokumendi jõu. Poolte vajadusi arvestav ja  vastastikku enam kasu toov lepitusmenetlus on poolte rahulolu tõttu paremini vabatahtlikult täidetav.

Oleme läbi aegade aidanud lahendada paljusid vaidlusküsimusi.

 Lepitusteenus