Skip links

Revisjon

Mittetulundusühingud, sh korteriühistud vajavad aeg-ajalt revideerimist.

Mittetulundusühingute põhikirjad näevad reeglina  ette revisjonikomisjoni moodustamise. Sel juhul tuleb teha majandusaasta revisjon.

Revisjon1

Kuna revideerimine peab toimuma raamatupidamise seaduses sätestatud korras, siis on kvaliteetse revisjoni eelduseks vastava kvalifikatsiooniga inimeste olemasolu. Selliseid inimesi ei pruugi aga iga MTÜ liikmeskonnas leiduda. Juhtub ka, et MTÜ on huvitatud kõrvaltvaataja arvamusest. Seal, kus raha rohkem liigub, näiteks korteriühistutes, on asjatundlik ja neutraalne revideerimine eriti oluline.

Revideerija ülesanne on kontrollida, kas raamatupidamise aastaaruanne annab õige ja õiglase ülevaade raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest ning kas tegevusaruandes antakse piisav ülevaade finantsseisundit oluliselt mõjutanud asjaoludest ja eeldatavatest arengusuundadest järgmisel majandusaastal.

Korteriühistu puhul on tegevusaruande oluliseks osaks majanduskava ja selle täitmise aruanne.

Revisjon2

Niisiis on revisjoni objektiks eelkõige möödunud perioodi rahandusinformatsioon ja revideerija ülesandeks on avaldada kogutud tõendusmaterjali põhjal MTÜ üldkoosolekule üldistavas vormis arvamus selle kohta, kas majandusaasta aruanne vastab eeltoodud nõuetele. Revisjoni eesmärk on saada kindlus selles, et majandusaasta aruandes ei esine olulist väärkajastamist.

Teine, MTÜ liikmeid rohkemgi huvitav on revisjoni teine osa, mille käigus selgitatakse, kas juhtimine on olnud vastavuses seaduste, põhikirja ja üldkoosoleku otsustega ning MTÜ huvidega. Samuti käsitletakse MTÜ ja selle liikmete suhteid, veendumaks et liikmete huvisid ei ole rikutud ja MTÜ kulud õiglaselt jaotatud.