Skip links

Helm Ikka ei jaga asja

10 märtsi Terevisioonis esines Maksu- ja Tolliameti ametissejäetud peadirektor Marek Helm, kellelt küsiti, et mis värk nende autohuvilistest maksuametnikega on? Pildistavad linna peal autosid ja saadavad autoomanikele tobedaid kirju. Kas on tegemist ebaseadusliku jälitustegevusega, nagu pahased autoomanikud arvavad? Hr Helm kinnitas, et tegu pole üldse jälitustegevusega, vaid maksuhalduri tavapärane menetlustoiminguga, mida nimetatakse vaatluseks. Ja et tema ei ole autovaatlejate patroon ja tal polnud sellest keskastme juhtide initsiatiivist üldse aimugi.

Coche_espia

Tundub siiski, et peadirektor on ebaõigesti informeeritud.

Maksukorralduse seadus näeb ette terve rea menetlustoiminguid, mida maksuhaldur saab kasutada maksumenetluses tähendust omavate asjaolude väljaselgitamiseks. Nende toimingute läbiviimiseks on sätestatud üpris üksikasjalikud reeglid, kusjuures esimene ja üldkehtiv on nõue, et menetlustoiming viiakse läbi alles siis, kui menetlust on alustatud. Kui ametnik käib lihtsalt niisama tänavail autosid või inimesi vaatlemas, siis on tegemist tööaja, st maksumaksja raha väärkasutamisega.

Vaatluse kohta kehtivad järgmised nõuded:

  1. Ruumiline piiritletus. Maksuametnik võib vaatluse läbiviimiseks siseneda maatükile, ehitistesse ja ruumidesse, kus toimub maksukohustuslase majandus- või kutsetegevus.
  2. Ajaline piiritletus. Vaatlust võib läbi viia ainult ettevõtte tööajal või üldisel tööajal.
  3. Maksukohustuslase nõusolek. Vaatluse läbiviimisest tuleb ette teatada aja jooksul, mis võimaldab maksukohustuslasel kavandatava toimingu suhtes seisukohta võtta. Vaatluse läbiviimisest ei teatata ette kiireloomulistel juhtudel või kui ette teatamine võib ohustada vaatluse eesmärgi täitmist.
  4. Eesmärgipärasus ja õiguslik alus. Vaatluse läbiviimiseks esitatakse maksukohustuslasele või tema esindajale kirjalik korraldus, kuhu on märgitud ka vaatluse eesmärk.
  5. Dokumenteerimine. Vaatluse eesmärgiga piiratud ulatuses on maksuhalduri ametnikul õigus muuhulgas ka fotografeerida või muul viisil jäädvustada vaadeldavat territooriumi või asju ja nõuda vaadeldaval maatükil või vaadeldavas ehitises või ruumis viibivatelt isikutelt teavet maksukohustuslase majandus- või kutsetegevuse kohta. Ütlused protokollitakse. Protokollitakse ka kogu vaatluse käik ja vaatlusega tuvastatud asjaolud.

Kõnealused autovaatlejad eirasid kõiki kehtivaid vaatlusreegleid. Kui need toimingud ka ei kvalifitseeru ebaseaduslikuks jälitamiseks, siis maksuhalduri ilmselgelt ebaseaduslike toimingutega on tegemist küll. Peadirektor oleks teinud targasti, kui poleks rääkinud, et nii nad tavapäraselt toimetavadki.

Leave a comment