Skip links

Kontserni majandusaasta aruanne

Küsimused oleksid:

  • Kas tütarettevõtte tegevusaruandes peab olema märgitud, et on tegemist konsolideerimisgrupi liikmega, ja kes on ema?
  • Kas peavad omavahel olema (rist-)viidatud aruandeandmed ja lisad, mis oma ulatuselt ei kattu (üks sisaldub teises)?

Näiteks bilansireal Võlad ja ettemaksed sisalduvad maksuvõlad ühe osana, maksuvõlgade kohta on eraldi lisa, kas bilansi tabelis real Võlad ja ettemaksed peaks olema viide maksuvõlgade lisale?

Või tehingud ja saldod seotud isikutega, mis oma sisuliselt ulatuselt ei kattu ühegi teise bilansi kirjega, peaksid olema viidatud kuskil (peale sisukorra)?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Tegevusaruandes antakse ülevaade raamatupidamiskohustuslase tegevusest ja asjaoludest, millel on määrav tähtsus raamatupidamiskohustuslase finantsseisundi ja majandustegevuse hindamisel. Kui asjaolul, et äriühing on kellegi kontrolli all, on määrav tähtsus, siis tuleb seda ka märkida, kui ei, siis mitte.

Ristviidetega ühendatakse sellised lisad, kus on avalikustatud informatsioon ühe ja sama tehingu või finantsnäitaja kohta. Teie küsimuses märgitud juhtumil (“üks sisaldub teises”) tuleks seda ilmselt teha.

Real Võlad ja ettemaksed peab olema viide maksuvõlgade lisale. Lisas Tehingud seotud osapooltega ei selgitata ühegi põhiaruande konkreetse kirje sisu, s t pole rida, kuhu viidet lisale märkida.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.