Skip links

Lähetuse vormistamine

Kuna riigisisesel töölähetusel päevarahasid enam ei maksta, tekkis tööandjal küsimus – kas aja kokkuhoiu mõttes üldse on vajalik tegelda riigisiseste lähetuste vormistamise bürokraatiaga? Töölähetusega seotud kulutused kinnitab firma juht niikuinii (tagantjärele), kas tekib probleem sellest, et siseriikliku lähetuse korraldust polnud eelnevalt vormistatud?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Kirjalik korraldus pole kohustuslik ei sise- aga välislähetusse saatmiseks. Lähetusaruandluse vajalikkuse ja sisu otsustab tööandja. Tööülesannete täitmisel, sh töölähetuses kantud dokumentaalselt tõendatud kulud hüvitatakse vastavalt võlaõigusseaduse § 628 lõigetele 2 – 4 piiranguteta. Tööülesannete täitmise või tööandja ettevõtlusega mitteseotud kulutuste hüvitamist käsitletakse erisoodustuse andmisena, samuti maksustatakse erisoodustusena tööülesannete täitmise või tööandja ettevõtlusega osaliselt mitteseotud kulutuse hüvitamine proportsionaalselt mitteseotuse ulatusele ning lähetuse majutuskulude hüvitamine üle TuMS § 13 lg 3 p 1 ja 11 sätestatud piirmäära.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.