Skip links

Author: Vallaste ja Partnerid

Ehitise käibemaks

Toitlustamisega tegelev käibemaksukohustuslasest äriühing tahab müüa oma kasutusel olevat müügikioskit, mida ta käsitleb ehitisena raamatupidamise mõistes, kuid pole siiski päris kindel, kas seda saab müüa käibemaksuvabalt. Kiosk ei ole statsionaarselt maa külge ehitatud, ehk siis on teisaldatav. Kas on vaja lisada või ei sellise kioski

Lootusetu nõue

Emaäriühingul on laenunõue 100 000 eurot muidu varatu tütaräriühingu vastu, kelle ainus kohustus on sama laen. Erinevatel (bürokraatlikel, organisatoorsetel) põhjustel pole alustatud tütarfirma omakapitali taastamist või likvideerimismenetlust.  Samas tuleks ilmselt laenunõue emaettevõtja bilansis bilansipäevaks alla hinnata 0 väärtusele. Ega sellest alla hindamise raamatupidamislikust toimingust iseenesest ei

Sisendkäibemaksu mahaarvamise aeg

Äriühing registreeriti käibemaksukohuslaseks 15. novembril. 30. novembril esitas rendileandja novembri tootmispinna rendi ja kommunaalkulude arve, millel oli välja toodud ka käibemaks. Kas äriühingul on õigus novembri käibedeklaratsioonis see sisendkäibemaks deklareerida? Vastus: Jah. Sisendkäibemaksu võib maha arvata kõigi käibedeklaratsiooni koostamise ajaks laekunud arvete alusel. Vallaste ja

Jootraha maksustamine

Meie töötajad saadetakse NY lähetusse, eelnevalt tekkis neil selline küsimus, et kuna vastavalt lähetuskoha traditsioonidele tuleb pea igal pool anda jootraha, et kas saab seda väljaminekut kuidagi hiljem näidata firma kuludena? Oletades, et tööandja olekski nõus midagi hüvitama, siis kuidas ikkagi oleks kõige mõistlikum tegutseda,

Kelle sisendkäibemaks?

Üks ettevõtja kasutab oma ettevõtluses teenust, aga selle eest maksab teine. Maksjaks on arvel näidatud see teine ettevõtja. Kes saab arvel näidatud käibemaksu oma maksustatavalt käibelt arvestatud maksust maha arvata? Vastus: Kes osutatud teenuse eest maksab, ei oma mingit tähtust. Teenuse saaja ja maksja võivad

Ettevõtluse kontrollimisest

Meie üks tütarfirma sai teate: xxxxxxxx OÜ osas on alustatud käibemaksuseaduse § 3 mõistes ettevõtluse järelkontrolli.  Ettevõtluse toimimise osas paluks edastada perioodi 01.06.2016-31.12.2016 Eesti ettevõtluse toimimist kinnitavaid dokumente (pangakonto väljavõte, arved jne). Kuna  perioodil 01.06.2016-31.12.2016 KMD-d olid esitatud 0 käibega sooviks saada teada ka 2017.a teavet prognoositava käibe

Intressi erisoodustus

Tööandja otsustab võimaldada töötajale laenu 1 a tagasimakse tähtajaga ja võimalikult madala intressimääraga, mis ei tooks kaasa erisoodustusena maksustamist. TuMS § 48 räägib kahekordsest intressimäärast VÕS § 94 lg 2 kohaselt. Ametlikes Teadaannetes viimane teade on: VÕS § 94 lõikes 1 nimetatud Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele

Dividendi deklareerimine

Kas äriühingust saadud dividendid peab kuskil oma füüsilise isiku tuludeklaratsioonis deklareerima? Vastus: Eesti residendilt saadud dividend ei ole dividendi saaja maksustatav tulu ja FI tuludeklaratsioonil selle jaoks kohta ei ole. Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.

Dividendi kajastamine

Kas tütaräriühingust saadud (edasi jaotamata) dividendid kajastatakse emaettevõtja majandusaasta aruandes jaotamata kasumi koosseisus? Vastus: Laekunud dividendid kajastab äriühing kasumiaruandes finantstuluna. Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.

Osanik rahastab osaühingut

Kas osaühingu asutamiskulusid (riigilõivud, notaritasud) saab (on seaduslik) asutajale hüvitada, nt kulu ja tasumist tõendavate dokumentide alusel koostatud kuluaruande põhjal? Ühingu põhikirjas on see asutamiskulude kandmise küsimus reguleerimata. Kui osanik annab oma osaühingule laenu, kas see võib olla intressita? „Võib“ selles mõttes, et ei kaasneks

Maksuameti ettemaksukonto käsitlemisest

Aktiivse äritegevuse peatanud, ilmselt likvideerimisele mineval äriühingul on emta-s ettemaks ca 300 eurot. Mingeid maksekohustusi ette pole näha. Kas emta-lt ettemaksu tagasi küsimisega kaasneb tõenäoliselt maksukontroll? Aga kas saab selle summa nt ümber kanda emaettevõtja ettemaksu kontole (omavahel hiljem klaarides)? Või mis võimalused veel on

Juhatuse liikme tagasiastumisest

Kui juhatuse liige sooviks (nt päeva pealt) juhatuse liikmest tagasi astuda, kuidas oleks korrektne asjade käik tema poolt, ja mis hetkel loetakse juhatuse liikme staatus lõppenuks? Vastus: Äriühingu ees on juhatuse liige kõigist kohustustest prii hetkest, kui ta teatab oma tagasiastumisest osanikele kirjalikult või kirjalikku

Dialoog raamatupidamiseeskirjade teemal

Kas oskate öelda, kas Eesti finantsaruandluse standardid on olemas? Raamatupidamise seaduses nendele viidatakse, kuid pole õnnestunud näha. Samas RTJ-d vist on kaotanud oma kehtivuse alates 2017. a (?) Küsimus on küllaltki praktiline – kas raamatupidamises võib julgelt piirduda hetkel kehtiva seaduse tekstiga või tuleb juhindumiseks

Võtmesõnu saab kasutada ka filtreerimise võimaldamiseks. Seega võiksid need olla teatud sõnad, mis korduvad erinevate postituste juures. (ehk tee nt võtmesõnade nimekiri ja vali sealt midagi iga postituse juurde) Kahjuhüvitisest

Läti tütarettevõtjal on potentsiaalne risk saada kahjunõue oma kohalikult lepinguliselt kliendilt, ja seoses sellega oleks vajadus võtta tema majandusaasta aruandesse üles eraldis. Antud projektis osales ka emaettevõtja Eestis, kelle tegevusest ja / või tegevusetusest ongi põhjustatud tõenäoline kahjunõude tekkimine ja realiseerumine. Ehk siis sisuliselt Läti

Piiriülese äri kontrollimisest

Maksuamet saatis tabeli, kus meie ühendusesisese soetamise ja mitmete välisfirmade poolt deklareeritud ühendusesisese käibe andmed ei lähe kokku ja nõudis, et meil tuleb suhelda nende firmadega, kellega on käibe näitajates erinevused, et need teeksid omal parandused. Kas see on põhjendatud nõudmine, kas me peaksime erinevustest

Siirdehinna maksuriskist

Kui me rendime pikemaajaliselt meie arvel olevat kasutatud sõiduautot oma Leedu tütarfirmale, kes hakkab kasutama autot Leedus, kas peaksime turuhinda leidma lähtudes Eesti või Leedu turutingimustest? Kas mõlemal äriühingul on oma siirdehinnarisk iseseisvalt? Soov oleks minimiseerida grupi kui terviku maksuriski, ja küsimus – kust võtta

Kuhu kanda töötasu

Uus töötaja, resident, kelle töökoht hakkab olema samuti Eestis, soovib, et tema töötasu kantaks pangaarvele ühes Suurbritannia pangas. Kas tööandja peab soovile vastu tulema? Kui siinjuures iga ülekandega kaasneb (ca 25 eur) pangateenus, kas see jääks tööandja kanda? Kui töötaja sooviks töötasu kandmist erinevatesse pankadesse,

Pensionisamba maksuvabastusest

Ega ei oska öelda, kas alates 2018. aastast vabatahtlikult III pensionisambasse tehtud sissemaksetelt saab 2018. a tuludeklaratsiooni alusel jätkuvalt maksuvähenduse (ei ole seotud uue tuluarvestusega)? Vastus: Selles asjas ei muutu midagi. Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.

Osakapital sularahas

Tahtsin küsida, et kui uue osaühingu asutamisel omanik tahab osakapitali sissemakse 2500 eurot teha sularahas, raha panka ei vii – kas nii on võimalik ja ka seaduse silmis kõik korrektne? Vastus: Äriregistrisse kandmise avaldusele tuleb lisada panga teatis osakapitali sissemaksmise kohta, vastasel korral kannet ei

Lähetuse vormistamine

Kuna riigisisesel töölähetusel päevarahasid enam ei maksta, tekkis tööandjal küsimus – kas aja kokkuhoiu mõttes üldse on vajalik tegelda riigisiseste lähetuste vormistamise bürokraatiaga? Töölähetusega seotud kulutused kinnitab firma juht niikuinii (tagantjärele), kas tekib probleem sellest, et siseriikliku lähetuse korraldust polnud eelnevalt vormistatud? Vastus: Kirjalik korraldus pole kohustuslik ei

Töövõimatushüvitise maksustamine

Kas tohiks palun küsida, kuidas maksustatakse tööandja juures tööandja poolt arvestatavat töövõimetushüvitist? Vastus: Ravikindlustuse seaduse alusel makstava töövõimetushüvitise regulatsioon ei ole tööandja jaoks  muutunud. Kui aga peate silmas töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 122 alusel makstavat haigushüvitist, siis see maksustatakse tulumaksuga TuMS § 13 lg 1

Kontserni majandusaasta aruanne

Küsimused oleksid: Kas tütarettevõtte tegevusaruandes peab olema märgitud, et on tegemist konsolideerimisgrupi liikmega, ja kes on ema? Kas peavad omavahel olema (rist-)viidatud aruandeandmed ja lisad, mis oma ulatuselt ei kattu (üks sisaldub teises)? Näiteks bilansireal Võlad ja ettemaksed sisalduvad maksuvõlad ühe osana, maksuvõlgade kohta on eraldi lisa, kas

Lepingu tagatisraha

Üürilepingutes praktiseeritakse tihtipeale tagatisraha nõudmist (näit ettemaks 1 kuu üüriraha ulatuses), mis tasaarveldatakse viimase perioodi üüriarvega. Tagatise kohta esitatakse sealjuures eraldi arve. Kas käibemaksu lisamine sellisele arvele on põhjendatud ja kuidas peab arve saaja arve konteerima, kui käibemaks on lisatud? Vastus: Tagatisraha puhul pole tegu ettemaksuga

Teenuse saaja ja maksja

Kontsernis on otstarbekas ja praktiline vajadus esialgselt mõnede kulutuste eest maksta teenuste osutajale kõigi kontserni firmade eest ja hiljem kulud edasi jaotada (lähetused, ärikohtumised, kontoriruumide üür jms) vastavalt tegelikule kuuluvusele.  Emafirma maksab enda ja  tütarde eest kogu teenuse arve, pärast soovib tütardelt saada kompensatsiooni Kuidas oleks kõige