Skip links

Blog

Autoriõiguse võõrandamine

Autoriõiguse võõrandamine

Firma ostab seotud isikult (füüsiline isik – sama firma juhatuse liige) litsentsi ja autoriõigused. Kuidas peab maksustama? Kas tehingu maksumust peab kuidagi (ekspertiisiga?) hinnata laskma, et vältida siirdehindade temaatikaga seotud riske? Vastus: Autoriõiguse või autoriõiguse kasutamise õiguse võõrandamise eest makstavat tasu nimetatakse tulumaksuseaduses litsentsitasuks (§ 16 lg

Netovara puudujääk

Netovara puudujääk

Netovara nõude täitmiseks kaalume tütarfirmasse 1 000 000 finantsinvesteeringut, millest 1 000 läheks aktsiakapitali suurendamiseks, 999 000 ülekurssi, sest kogu raha aktsiakapitali suunamisel kasvab automaatselt ka omakapitali nõue. Küsimus oleks: – kas ja kuidas oleks võimalik hiljem vajadusel seda 999 000 raha ülekursist ja omakapitalist välja võtta?

Erisoodustuse maksustamine

Erisoodustuse maksustamine

Töötaja teeb firma telefonilt erakõnesid. Tööandja otsustab, et erakõned tuleb töötajal hüvitada ja erisoodustuse makse mitte maksta. Samas soovib tööandja hüvitamist teostada läbi töötaja preemia vähendamise (brutosummas). Kas sellist moodust võib lugeda hüvitamiseks? Vastus: Kui tööandjal on töötaja kirjalik nõusolek, et arvestatud preemiast (või ka palgast) peetakse kinni töötaja

Söömaaja erisoodustus

Söömaaja erisoodustus

Kui erisoodustuse arvestusel lähtutakse eelkõige sellest kas konkreetne kulutus on tehtud töötaja või tööandja huvides, siis miks peaks arvestama erisoodustust sellistelt kuludelt nagu kliendi saamiseks või hoidmiseks vajalikud üritused olgu selleks seminar või ärilõuna või õhtusöök? Eriti kui tegemist on väljaspool tavatööaega toimuva õhtusöögiga, kuhu

Viinavõtu maksustamine

Viinavõtu maksustamine

Mõneti on jäänud tunne, et seadusandjal ja maksuametnikul on arusaam, et ärilõunad äripartneritega ongi mõeldud välja selleks, et inimesed saaksid firma kulul piiramatult süüa ja juua, eesmärgiga mitte maksta riigile makse. Siin küsijal oli just vastupidine mure, ta ei soovi üldse saada toidetud-joodetud, aga firma

Kas võite öelda, kas tähtajaline piirang enne 2000. aastat teenitud …

Kas võite öelda, kas tähtajaline piirang enne 2000. aastat teenitud …

Kas võite öelda, kas tähtajaline piirang enne 2000. aastat teenitud kasumi maksuvabaks väljavõtmiseks kehtib ikka ainult jaotamata kasumi kohta, teised omakapitali sissemaksed (nt ülekurss või reservid, rääkimata aktsia- (osa-)kapitalist) on maksuvabalt välja võetavad ka hilisemalt kui 31.12.2014? Vastus: Alates 1. jaanuarist 2015 on kehtetud TuMS

Omanikulaen

Omanikulaen

Äriühingu omanik annab äriühingule 6 kuuks laenu. Ligikaudu kui suur võiks olla laenu intressi määra ülemine lagi, et maksuametil ei tekiks soovi äriühingut maksustada? Laenuandjal pole siinjuures tegelikult erilist huvi teenida intressitulu, pigem hool oma ettevõtte käekäigu pärast, aga samas miks ka mitte saada “normaalset”

Sissemakse omakapitali

Sissemakse omakapitali

Kas omakapitali täiendava sissemakse all (mille saab hiljem vajaduse korral probleemideta tagasi võtta) tuleks mõista majandusaasta aruandes omakapitali kirje “Muud reservid” kasutamist? Kas sissemakstud raha saaks käsitleda omakapitalis “Muu reservina” ja läheks seejuures arvesse omakapitali adekvaatsuse hindamisel? Et rahule jääksid nii ettevõtja (saab sisse makstud

Täienduskoolituse õppepuhkus

Täienduskoolituse õppepuhkus

Kas täiskoormusega ja päevases õppevormis õppiva töötaja tööandjal on kohustus töötaja soovil ja kõrgkooli tõendi esitamisel anda 30 kalendripäeva kalendriaastas õppepuhkust, sealhulgas 20 p  tasustatud? Näiteks kui õpitav on seotud tööga – meditsiinikõrgkooli tudeng töötab (osalise töökoormusega) raviasutuses õpitavaga seotud erialal või kui näiteks raamatupidaja

Dividendide jaotamine

Dividendide jaotamine

Kas emaaktsiaselts, kes tütarfirmalt dividende saab, võtab need raha laekumisel esialgselt samuti oma jaotamata kasumisse, ja seejärel emaettevõtte eraisikutest aktsionäridele edasi kandmisel tulevad sarnased kaks dokumenti – emaettevõtte juhatuse ettepanek ja aktsionäride üldkoosoleku otsus?  Kas juhatus peab raamatupidamisele andma korralduse, kellele, mis summas, millal, millisele

Isikustamata müük

Isikustamata müük

Seoses KMD lisa INF kehtestamisega 01.11.2014 on EMTA kodulehel muu hulgas alljärgnev selgitus: „Jaekaubanduses ei kajastata käibedeklaratsiooni lisal isikustamata müüki. Näiteks kui ostja pole müüja poole pöördunud palvega väljastada arve ettevõtte nimele, võetakse seda kui isikustamata müüki ning selle arve andmeid käibedeklaratsiooni lisal ei kajastata“

Veoauto erisoodustus

Veoauto erisoodustus

Kas on maksuameti poolt kehtestatud erinõuded, kas, kuidas peab tööandja tõendama, et tema omanduses olevaid N1; N1G jt (peale M1) kategooria autosid pole töötajatele tasuta või soodustingimustel kasutada antud? Kuidas soovitate nende sõidukite puhul arvestust pidada? Juhtkond tahab nende osas loobuda sõidupäevikute pidamisest üldse, sest

Kontserni töötajate majutamine

Kontserni töötajate majutamine

Kontserni Eesti emafirma organiseerib Eestis kontserni ühisürituse, milles osalevad ka Läti ja Leedu tütarfirmade töötajad. Üritus on mitmepäevaline, Eesti emafirma tellib / tasub esialgselt ka Lätist ja Leedust lähetatute hotellikulud. Majutusarved esitati 9% käibemaksu määraga Eesti emafirmale. Kuidas oleks kõige korrektsem kulusid Läti ja Leedu

Audiitorpäring

Audiitorpäring

Kas audiitorpäringu teenus on käibemaksuga maksustatav? Neljast suuremast kommertspangast vaid üks esitas käibemaksuga arve ilma seda eraldi küsimata, üks väljastas arve pärast küsimist, üks vastas, et teenus ei ole käibemaksuga maksustatav, üks vaid tänas teavitamise eest, aga jättis kommenteerimata / arve esitamata. Vastus: Audiitorpäringu täitmine

Kontserni ühisüritus

Kontserni ühisüritus

Küsimus oleks kontserni ühisürituse kulude maksustamisest. Kui näiteks suvepäevadel vms taolisel üritusel Eesti emaettevõtja kostitab tütarfirmade töötajaid (nii Eesti kui ka Läti ja Leedu inimesed), siis kuidas, kelle poolt tuleks tehtud toitlustamiskulusid maksustada? Ja kui oleks vastupidi, et nt Läti firma kostitab Eesti emaettevõtte töötajaid?

Päritud maa müük

Päritud maa müük

Kas Eesti füüsiliselt isikult teisele füüsilisele isikule müüdava põllumajandusliku otstarbega maa müük on kuidagi maksustatav? Ehitist maatükil ei ole. Maa on saadud pärimise teel. Vastus: Tulumaksuga maksustatakse kinnisasja võõrandamisest saadud kasu. Kasu võrdub müügitulu miinus müügiga seotud kulud miinus vara soetamismaksumus. Pärandina saadud maa võõrandamisel

Kui emaettevõtjal on tütarettevõtja suhtes laenunõue, samas aga …

Kui emaettevõtjal on tütarettevõtja suhtes laenunõue, samas aga …

Kui emaettevõtjal on tütarettevõtja suhtes laenunõue, samas aga tütarettevõtjal omakapitali ebapiisavus, kas siis emaettevõtja võib finantseerimise asemel kasutada laenunõudest loobumist? Kas nõudest loobumine oma tütarettevõtja kasuks on samamoodi maksustatav nagu nõudest loobumine mingi muu äriühingu suhtes või on siin mööndusi? Vastus: Võib küll. Nõudest ei

Dividendide maksustamine

Dividendide maksustamine

Firma raamatupidamisse tuli otsus aktsionäridele dividendide maksmise osas – firma enda välja teenitud jaotamata kasumist. Kehva majandusliku olukorra tõttu pole kaua selle temaatikaga tegelenud. Kui näiteks dividendide maksmiseks määratud kasumi summa on 100 000 € ja tahaks raha täna-homme aktsionäridele üle kanda, siis mis määras

III samba maksustamine

III samba maksustamine

Kas oskate öelda, mis tingimustel on III samba väljamaksed maksuvabad või maksumääraga 10% (olen 64)? Ega selline „likviidsusjuhtimine“ vist ei toimi, kui nt 2018. a teen III samba pensionifondi sissemakse 6000 eurot, saan tuludeklaratsiooniga 2019. a tagasi 1000 eurot, võtan 2019. a fondist 6000 eurot

Tööandja laenu intress

Tööandja laenu intress

Töötaja soovib tööandjalt laenu (13 500 €) tagasimaksega 400 € kuus ehk ligikaudu 3 aastaks. Kas intressi arvutamiseks põhimõtet – vähemalt kahekordne võlaõigusseaduse § 94 lõike 2 kohaselt viimati avaldatud intressimäär – tagab, et riski tööandjale erisoodustuse näol ei teki, ja võiks olla rakendatav terve laenuperioodi

Kuidas peaks FIE deklareerima maa renditulu, kas vormil E (ettevõtlustuluna) või vormil A?

Kuidas peaks FIE deklareerima maa renditulu, kas vormil E (ettevõtlustuluna) või vormil A?

Põllumajandusega tegelev FIE, kes hakkab tegevust lõpetama, annab oma maa rendile (maa on saadud õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamisena ja juurde ostetud EVP-ga). Kuidas deklareerida renditulu, kas vormil E (ettevõtlustuluna) või vormil A? Ettevõtlustulust arvestatakse tulu ja sots maks, isiklikust tulust ainult tulumaks. Sel aastal veel

Kuidas arvestatakse töötunnid isapuhkuse võtmisel, kas graafikujärgseid töötunde siis ei arvestatagi?

Kuidas arvestatakse töötunnid isapuhkuse võtmisel, kas graafikujärgseid töötunde siis ei arvestatagi?

Töötan PPAs summeeritud tööajaga. Võtsin isapuhkust lapse sünni järgselt 4 tööpäeva, tööpäeva pikkuseks oli 12h. Graafiku alusel. Sellest tekkisid alatunnid. Kuna see ei lähe kirja mitte 4*12h. Vaid arvutavad kuidagi teistmoodi. 4* 5,4h. Nad ei loe seda töötatud ajaks, vaid arvutavad kuu keskmist päeva tundi.

Kas käsunduslepingul rakendub automaatselt tulumaksuvaba miinimum?

Kas käsunduslepingul rakendub automaatselt tulumaksuvaba miinimum?

tere! Ma töötan hetkel käsunduslepingu alusel ning ma tahan teada, kas ka käsunduslepingul rakendub automaatselt tulumaksuvaba miinimum või ma pean selle kohta eraldi avalduse tegema? Või kas üldse käsunduslepingul on tulumaksuvaba miinimum? Vastus: Maksuvaba tulu arvatakse maha aasta jooksul teenitud kogutulust, st maksuvaba tulu rakendub

Kas emapalga arvestamisel mängib rolli kas detsembri palk makstakse aasta lõpus või jaanuaris?

Kas emapalga arvestamisel mängib rolli kas detsembri palk makstakse aasta lõpus või jaanuaris?

Tere! Minul on küsimus seoses emapalgaga. Olen jäämas rasedus- ja sünnituspuhkusele märts 2017, tähtajaks on mai 2017. Sooviksin teada täpsemalt, et kui emapalk hakkab tulema mul 2016 aasta järgi, kas mõjutab see miskit kui detsembri palk makstakse jaanuaris + deklareeritakse jaanuaris või peaksin laskma teha

Kuidas on esitatavate arvete käibemaksuga, kui Eesti firma korraldab seminari välisriigis?

Kuidas on esitatavate arvete käibemaksuga, kui Eesti firma korraldab seminari välisriigis?

Tere. 1. Eesti osaühing (km-kohustuslane) korraldab välisriigis (EU) koolituse/seminari. Millise km-määraga tuleks esitada arved seminaril osalejatele (A. osaleja eest maksab teine EU km-kohuslane; B. osaleja on eraisik või mitte km-kohuslane; C. osaleja on samuti Eesti km-kohuslane)? 2. Seminaril kasutatakse kohalikku esinejat/koolitajat (on seal riigis km-kohustuslane).